Forexnews.bg
Икономически индикатори и значението им ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Април 2011 12:23

economic-indicatorsТърговски баланс

Този индикатор представлява разлика между износа и вноса на страната. Ако сумата от цените на изнесените стоки е по-голяма от тази на внесените стоки, то тогава търговският баланс е активен (положително салдо), а ако вносът превишава износа на лице е отрицателно салдо. Положителното салдо (или намаление на отрицателното салдо) се явява благоприятен фактор за ръста на курса на националната валута. Търговският баланс също така влияе върху БВП на страната, защото повишеният износ създава нови работни места и ръст в производството. Той е изключително важен показател за пазара.

Търговски баланс (сезонно коригиран)

Сезонно коригираните данни са въведени заради сезонните колебания. Те включват климата, почивните дни, периодите на ваканция и сезонната работа.

Индекс на деловата активност в икономиката

All Industries Activity Index - Индексът отразява месечното изменение в производството във всички сектори на японската икономика. Той плътно следва БВП на страната и данните за икономическия ръст. Оказва незначително влияние върху пазара.

Продажби на нови автомобили

Измерват промяната в броя на продадените нови автомобили спрямо предходния месец. Ръст в показателя дава благоприятен ефект върху националната валута, тъй като търсенето на автомобили, като стока с дълготрайна употреба, е общ индикатор за потребителските разходи.

Индекс на потребителските цени

Този индикатор се определя от изменението на нивото на цените на дребно на стоките и услугите в потребителската кошница спрямо предходния месец. При изчисляването му се вземат предвид цените на вносните стоки и услуги. Явява основен индикатор за равнището на инфлацията в страната. Той се използва заедно с показателя "PPI" (Индекс на производствените цени). Ако икономиката се развива в нормални условия, то ръст в стойностите на CPI и PPI може да доведе до повишаване на основния лихвен процент в страната. Това на свой ред води до ръст в курса на националната валута, тъй като се увеличава привлекателността за вложения на валутни средства.

Хармонизиран индекс на потребителските цени

Хармонизираният индекс на потребителските цени е индикатор, който е създаден с цел уеднаквяване измерването на промените в цените на потребителските стоки и услуги във всички страни от Еврозоната. Инфлацията изчислена по този начин се използва за прогнозиране на монетарната политика на страните.

Индекс на производствените и вносни цени

Този показател проследява инфлацията в производствените и импортните страни в страната. Промени в него предхождат промените в индекса на потребителските цени. Както и за всеки един индикатор на инфлацията, увеличение при производствените цени и тези на импорта оказва положително влияние върху швейцарския франк, защото обикновено по-високата инфлация води до увеличение на основния лихвен процент от Швейцарската Централна Банка. Оказва средно по степен влияние върху пазара.

Потребителско доверие

Чрез този индикатор се прави опит да се измери оптимизмa на потребителите. Той традиционно се използва за прогнозиране тенденциите в областта на заетостта и общото състояние на икономиката. Ръстът в стойностите на индекса е положителен фактор за развитието на националната икономика и води до ръст в курса на националната валута. Оказва ограничено влияние на пазара, тъй като не може да отрази реалното състояние на икономиката.

Текуща сметка

Този индикатор представлява съотношение между сумата на плащанията, които идват от чужбина и сумата на плащанията, които отиват зад граница. Ако постъпващите в страната плащания надвишат изплащанията към другите страни и международни организации, то платежният баланс е активен (положително салдо), а ако това е обратно - балансът е пасивен (отрицателно салдо). Положителното салдо (или намаляване стойността на отрицателното салдо) се явява благоприятен фактор за ръста на курса на националната валута. Оказва ограничено влияние на пазара.

Текуща сметка - със сезонни корекции

Сезонно коригираните данни са въведени заради сезонните колебания. Те включват климата, почивните дни, периодите на ваканция и сезонната работа.

БВП

БВП е важен индикатор, който отразява състоянието на националната икономика и представлява всички произведени стоки и услуги в дадена страна. БВП може да се представи в следния вид: GDP=C+I+S+E-M, където С е потребление, I - инвестиции, S - държавните разходи, E - експорт, М - импорт. Ръстът на БВП води до ръст в курса на националната валута. Оказва значително влияние върху пазара.

Продажби на дребно м/м

Индикаторът измерва процентното месечно изменение на приходите на магазините на дребно и включва трайни и нетрайни стоки. Това е първият реален индикатор за потребителските разходи. Недостатъците му са, че не включва услугите, застраховките, таксите за правни услуги и други подобни. Оказва значително влияние върху пазара.

Молби за помощи за безработни

Този индикатор показва изменението на количеството молби за получаване на помощи за безработни. Публикува се всяка седмица в четвъртък в 15:30 ч.. Тези данни не винаги отразяват реалните събития. Те понякога се променят под влияние на краткосрочни фактори като национални или местни празници. Този индикатор може да дава представа за това как ще изглежа следващия път индикаторът "Nonfarm payrolls". Той оказва ограничено влияние на пазара. Намаление в количеството на Молбите за помощи за безработни се явява благоприятен фактор за ръст в курса на американския долар.

Филаделфийски FED индекс

Този индикатор представя резултата от запитването на производителите във Филаделфия на база отношението им към текущата икономическа информация. Стойности под 0 са индикатор за забавяне темповете на икономическото развитие. Оказва значително влияние на пазара.

Индекс на водещите индикатори

Този индикатор се явавя среднопретеглена величина от следните показатели: "производствени поръчки", "количеството на получените заявки за помощи за безработица", "показателя парична маса М", "размера на средната работна седмица", "разрешение за строителство на недвижими имоти", цените на основните акции, "поръчките за стоки за дълготрайна употреба", "индекса на доверието на потребителя". Счита се, че той характеризира развитието на икономиката в течение на последните 6 месеца. Също съществува емпирично правило, че ако стойността на този индикатор е с отрицателен ефект за 3 месеца подред, то той се явява индикатор за забавяне на икономическото развитие на страната. Оказва ограничено влияние на пазара. Ограниченото му влияние се обяснява с това, че стойността му се дава месец след отчетния период, когато практически всички основни показатели са вече публикувани.

Запаси от петрол

EIA (Energy Information Administration) изнася данните за запасите от петрол всяка седмица. Те се изразяват в брой барела, които американските компании държат като запаси. Не включват тези от стратегическия резерв на страната. Значителна промяна в бройката може да окаже влияние върху цената на петрола, инфлацията и други икономически фактори.

Запаси от природен газ

EIA (Energy Information Administration) изнася данните за запасите от природен газ всяка седмица. Те се изразяват в милиарда кубически фута, намиращи се под земята като съхранение на територията на САЩ. Оказват незначително влияние върху пазара.

Станете наш фен във Facebook