Обратно към финансовите коефициенти
Forexnews.bg
Обратно към финансовите коефициенти ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Януари 2010 11:08
39878Сривът на борсите, наблюдаван през последните две години, върна инвеститорите буквално в първи клас. Инвеститорите винаги трябва да са изключително избирателни при подбор на акции.

Връщането към фундамента при анализи и избор на позиции, които да попаднат в портфейлите на индивидуалните и институционалните инвеститори, може да е едно от положителните неща от кризата.

Изнасянето на финансовия отчет от една компания, било то за тримесечие, шестмесечие, деветмесечие или година, най-вероятно ще стане един от най-важните и чакани моменти от инвеститорите.

Използването на финансови коефициенти е полезно и лесно за употреба средство при вземането на инвестиционно решение. В настоящата статия ще ви представим някои от най-използваните съотношения, начина им на изчисляване и подхода при разчитането им.

Познати са много на брой коефициенти, които отразяват различни категории като доходност (рентабилност), ликвидност, автономност, както и пазарна оценка. Важно е да се знае, че тези показатели са съпоставими между компании в един и същи сектор на икономиката (конкуренти).

Печалбата, която реализира дадено дружество, е важен показател при анализирането на дадена компания. Високите приходи сами по себе си не означават, че дадена акция ще повишава пазарната си стойност.

Коефициент на рентабилност на приходите, или маржина на печалбата (profit margin)

Това е основно съотношение, което ни позволява да оценим дадена компания, като направим сравнение с предишни години, както и с показателите на конкурентите в отрасъла.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (нетна печалба (нетен размер на приходите от продажби)

Като цяло, по-високата стойност на коефициента означава, че компанията успява да реализира по-висока печалба от постъпленията си. Но разбира се, различните индустрии и сектори на икономиката работят при различни нива на съотношението - тежките индустрии при по-ниски стойности, технологичната и финансовата сфера при по-високи.

Има разновидности на този показател, при който се взема не нетната печалба, а оперативната или брутната. Коефициенти за рентабилност също може да се изчисляват на база активи, собствен капитал, както и привлечения капитал.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (нетна печалба) / (собствения капитал)

Коефициент на капитализация на активите = (нетна печалба) / (сума на актива)

Друга категория показатели са тези, отчитащи колко бързо активите на дадена компания могат да се превърнат в пари и се наричат коефициенти за ликвидност. Съотношенията дават представа дали компанията е способна да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Тези коефициенти са няколко разновидности:

Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) / (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) / (текущи задължения)

Коефициентите, свързани със задлъжнялостта на компаниите, помагат за оценка на способността на дружеството да балансира собствените и привлечените средства. Тези показатели отразяват финансовата независимост на предприятието от кредиторите.

Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) / пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / (собствен капитал)

Така нар. коефициент на финансова автономност представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.

Коефициентът на задлъжнялост се изчислява по обратния начин - задължния към собствен капитал и съответно колкото стойността е по-близо до нула, толкова по-малко са привлечените средства.

Съотношенията за пазарна оценка на компаниите се изчисляват, съпоставяйки цената на акциите с даден финансов показател на самото дружество. Най-добре познатото съотношение е цена/печалба на акция (P/E), сравняващо текущата пазарна цена с дохода, който генерира компанията на една акция.

Показателят също отразява очакванията на инвеститорите за бъдещите печалби на публичните компании. В общи линии стойността показва колко инвеститорите са готови да платят за единица печалба на компанията.

Не се заблуждавайте, че високата стойност означава, че акцията е надценена. Различните индустрии имат различни P/E съотношения, така че не трябва да се правят сравнения между различните индустрии.

В тази група попада и коефициентът P/S (цена/продажби), като колкото по-ниска е стойността, толкова по-атрактивна е акцията. Подобно на горното съотношение, показва колко пазарът оценява всека единица продажби на компанията.

Повечето инвеститори приемат приходите за по-достоверен индикатор относно ръста на компанията. Печалбата е крайният резултат след множество счетоводни изчисления, който не винаги е надежден.

 

News image

Движението надолу на БФБ продължава, макар и с бавни темпове

Търговията на БФБ през днешната сесия премина като продължение на вчерашната - лек превес на продавачите и спорадични обирания по някои позиции. Индексите през по-голямата част от деня бяха на ... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014

News image

БФБ не успява да намери дъното

Българският фондов пазар не успява да намери дъното и остана на негативна територия и в сряда. От основните бенчмарк индекси, най-значително понижение днес отбеляза SOFIX, с 0.36% до 538 пункта. BG... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014

News image

Частните фирми в Америка все по-оживено наемат персонал

Частните фирми в САЩ са ускорили наемането на персонал през септември, разкри публикуваният днес доклад на Automatic Data Processing. През последния месец са разкрити 213 хиляди работни места спрямо ревизираната стойност от... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014

News image

Доходността по 10 годишните германски облигации падна под 1%

Доходността по 10 годишните германски облигации падна под 1% за пръв път в историята. На проведения днес аукцион бяха пласирани книжа за 4.1 млрд. евро при доходност от 0.93%. На вторичния па... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014

News image

Експанзията на британската промишленост се забави рязко

Британският паунд задълбочи загубите си след публикуването на доклад, разкриващ, че производственият сектор в Обединеното кралство укротява експанзията си до 17 месечен минимум. Индексът на промишлена активност, изготвян от Markit, падна до... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014

News image

Еврото падна под 1.26 долара след слаби данни за промишлеността

Производствената активност в Еврозоната се влошава, засилвайки опасенията, че икономическото възстановяване на региона е твърде крехко, а стимулите на централната банка – недостатъчно смели. PMI индексът, изчисляван от Markit, падна до 50... Още..

FOREX NEWS | Сряда, 1 Октомври 2014