Обратно към финансовите коефициенти
Forexnews.bg
Обратно към финансовите коефициенти ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Януари 2010 11:08
39878Сривът на борсите, наблюдаван през последните две години, върна инвеститорите буквално в първи клас. Инвеститорите винаги трябва да са изключително избирателни при подбор на акции.

Връщането към фундамента при анализи и избор на позиции, които да попаднат в портфейлите на индивидуалните и институционалните инвеститори, може да е едно от положителните неща от кризата.

Изнасянето на финансовия отчет от една компания, било то за тримесечие, шестмесечие, деветмесечие или година, най-вероятно ще стане един от най-важните и чакани моменти от инвеститорите.

Използването на финансови коефициенти е полезно и лесно за употреба средство при вземането на инвестиционно решение. В настоящата статия ще ви представим някои от най-използваните съотношения, начина им на изчисляване и подхода при разчитането им.

Познати са много на брой коефициенти, които отразяват различни категории като доходност (рентабилност), ликвидност, автономност, както и пазарна оценка. Важно е да се знае, че тези показатели са съпоставими между компании в един и същи сектор на икономиката (конкуренти).

Печалбата, която реализира дадено дружество, е важен показател при анализирането на дадена компания. Високите приходи сами по себе си не означават, че дадена акция ще повишава пазарната си стойност.

Коефициент на рентабилност на приходите, или маржина на печалбата (profit margin)

Това е основно съотношение, което ни позволява да оценим дадена компания, като направим сравнение с предишни години, както и с показателите на конкурентите в отрасъла.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (нетна печалба (нетен размер на приходите от продажби)

Като цяло, по-високата стойност на коефициента означава, че компанията успява да реализира по-висока печалба от постъпленията си. Но разбира се, различните индустрии и сектори на икономиката работят при различни нива на съотношението - тежките индустрии при по-ниски стойности, технологичната и финансовата сфера при по-високи.

Има разновидности на този показател, при който се взема не нетната печалба, а оперативната или брутната. Коефициенти за рентабилност също може да се изчисляват на база активи, собствен капитал, както и привлечения капитал.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (нетна печалба) / (собствения капитал)

Коефициент на капитализация на активите = (нетна печалба) / (сума на актива)

Друга категория показатели са тези, отчитащи колко бързо активите на дадена компания могат да се превърнат в пари и се наричат коефициенти за ликвидност. Съотношенията дават представа дали компанията е способна да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Тези коефициенти са няколко разновидности:

Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) / (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) / (текущи задължения)

Коефициентите, свързани със задлъжнялостта на компаниите, помагат за оценка на способността на дружеството да балансира собствените и привлечените средства. Тези показатели отразяват финансовата независимост на предприятието от кредиторите.

Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) / пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / (собствен капитал)

Така нар. коефициент на финансова автономност представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.

Коефициентът на задлъжнялост се изчислява по обратния начин - задължния към собствен капитал и съответно колкото стойността е по-близо до нула, толкова по-малко са привлечените средства.

Съотношенията за пазарна оценка на компаниите се изчисляват, съпоставяйки цената на акциите с даден финансов показател на самото дружество. Най-добре познатото съотношение е цена/печалба на акция (P/E), сравняващо текущата пазарна цена с дохода, който генерира компанията на една акция.

Показателят също отразява очакванията на инвеститорите за бъдещите печалби на публичните компании. В общи линии стойността показва колко инвеститорите са готови да платят за единица печалба на компанията.

Не се заблуждавайте, че високата стойност означава, че акцията е надценена. Различните индустрии имат различни P/E съотношения, така че не трябва да се правят сравнения между различните индустрии.

В тази група попада и коефициентът P/S (цена/продажби), като колкото по-ниска е стойността, толкова по-атрактивна е акцията. Подобно на горното съотношение, показва колко пазарът оценява всека единица продажби на компанията.

Повечето инвеститори приемат приходите за по-достоверен индикатор относно ръста на компанията. Печалбата е крайният резултат след множество счетоводни изчисления, който не винаги е надежден.

 

News image

Нисък оборот и слабо покачване на БФБ

Търговията на фондовия пазар у нас продължи под знаменателя на ниска таликвидност във вторник. Основният SOFIX се повиши на първо място с 0.45% до 536.97 пункта. Индексът на дружествата, инвестиращи ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014

News image

Продажбите на съществуващи жилища в САЩ се повишиха над очакванията

Покачвайки се за трети пореден месец, продажбите на съществуващи домове са нараснали с 2.6% през юни до сезонно изгладения годишен темп от 5.04 милиона, достигайки най-високото си ниво от октомври, ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014

News image

Индексът на потребителските цени в САЩ се вдигна с 0.3%

Потребителските цени в САЩ са нараснали със сезонно изгладените 0.3% през юни, заради по-високите цени на бензина, съобщи Министерството на труда във вторник. Покачването на газта е възлязло на две ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014

News image

Заемането в публичния сектор на Великобритания достигна 9.51B

Кредитирането в британският публичен сектор е паднало повече от очакваното през последното тримесечие, посочиха официалните данни във вторник. В доклад Националната статистическа служба каза, че нетните заеми в публичния сектор на ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014

News image

USD/JPY: 3 сценария за търгуване на инфлационните данни от САЩ

След спокойният старт на седмицата, фундаменталните отчети във вторник ще ни подгреят малко. Основните икономически данни от САЩ ще бъдат за ИПЦ инфлацията за юни. След четенето на месечна база ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014

News image

Слабо изменение на основните валутни двойки в понеделник

През първия ден от седмицата, щатският долар отчете незначителен ръст спрямо останалите основни валути, докато инвеститорите останаха предпазливи предвид събитията в Украйна и Близкия Изток. Валутната двойка EUR/USD се търгуваше в ... Още..

FOREX NEWS | Вторник, 22 Юли 2014